Ornontowice Ornontowice
Edukacja Zdrowie Bezpieczeństwo Kultura Sport Wydarzenia i imprezy
Gmina Głos Ornontowic Komunikacja Parafia Linki  
Pomoc społeczna
Urząd gminy
Władze gminy
Gospodarka
Śląskie
Tablica ogłoszeń
Partnerstwo
Strona główna

 Dowóz dzieci do szkół

Wersja do druku drukuj

Informacja dotycząca dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli

Zgodnie z art. 14a ust. 4 i art. 17 ust. 3a ustawy z dnia z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami) obowiązkiem gminy jest:
• zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 14 ust. 1a bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka umożliwiającego dzieciom, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3, albo zwrot kosztów przejazdu ucznia i opiekuna na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem i rodzicami, opiekunami lub opiekunami prawnymi, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice, opiekunowie lub opiekunowie prawni;
• zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 71b, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej i gimnazjum, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także do najbliższej szkoły ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia;
• zapewnienie dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka umożliwiającego tym dzieciom i młodzieży realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia;
• zwrot kosztów przejazdu ucznia, o którym mowa w w art. 17 ust. 3a pkt 1 i 2, oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka, wymienionych w art. 17 ust. 3a w pkt 1 i 2, na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem i rodzicami, opiekunami lub opiekunami prawnymi ucznia, jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice, opiekunowie lub opiekunowi prawni.

Rodzice zainteresowani formą dowozu dziecka / zwrotem kosztów przejazdu dziecka powinni złożyć do Urzędu Gminy do Biura Obsługi Stron, ul. Zwycięstwa 26a, 43-178 Ornontowice następujące dokumenty:
• wniosek w sprawie przyznania bezpłatnego dowozu dziecka niepełnosprawnego do przedszkola/szkoły (druk do pobrania)
• aktualne zaświadczenie o przyjęciu do szkoły/przedszkola lub kontynuacji szkoły/przedszkola,
• aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
• aktualne orzeczenie o niepełnosprawności dziecka.


Przedmiotowy wniosek należy składać corocznie do dnia 30 maja do Biura Obsługi Stron w Urzędzie Gminy Ornontowice, pokój nr 111.

Poniżej druki do pobrania. 

Załączniki:
Word Document druk_wniosek_1_1.doc
Word Document druk_kontynuacja nauki_1.doc
Word Document druk_udostępnienie nazwiska_1.doc

dodano 2015-06-17 16:07:03 przez Iwona Skrzypczyk

  « Powrót