Ornontowice Ornontowice
Edukacja Zdrowie Bezpieczeństwo Kultura Sport Wydarzenia i imprezy
Gmina Głos Ornontowic Komunikacja Parafia Linki  
Pomoc społeczna
Urząd gminy
Władze gminy
Gospodarka
Śląskie
Tablica ogłoszeń
Partnerstwo
Strona główna

 Historia rolnictwa w Ornontowicach

Wersja do druku drukuj

Po zakończeniu I wojny światowej i przyłączeniu Śląska do Polski, życie organizacji społecznych w na­szym województwie zaczęło się odradzać. Po kilkulet­niej stagnacji wznowili również działalność śląscy pszczelarze powołując przy Śląskiej Izbie Rolniczej w Katowicach “Zrzeszenie Pszczelarzy Śląskich", które­go prezesem został wybrany Edmund Biskupek, żarliwy patriota i bardzo dobry organizator.     Równolegle powsta­wały terenowe organizacje pszczelarskie. Wielkimi miłoś­nikami ogrodnictwa i pszczelarstwa na terenie Ornontowic okazali się miejscowy proboszcz ks. Józef Grunt i naczel­nik gminy Ignacy Zdzieblik. To z ich inicjatywy zawiązano się w 1919 r. w Ornontowicach “Towarzystwo Ogrodniczo­-Pszczelarskie", na czele którego stanął Jan Widuch.     Ich zapał, energia i szacunek do pracy pszczół począł zjednywać coraz większe grono miłośników i entuzjastów pszczelarstwa. Zebrania Towarzystwa przeradzały się niejednokrotnie w instruk­taż dotyczący uprawy jarzyn i warzyw, sadzenia i pielę­gnacji drzew owocowych, zwalczania szkodników i przede wszystkim zakładania pasiek i hodowli pszczół. W latach 20-tych Towarzystwu przewodniczył ks. proboszcza Alojzy Pietruszka, któremu pomagali Jan Pawełek i Teodor Grzegorzek.

    W 1934 roku ukonstytuował się pełny Zarząd w składzie: JanWiduch - prezes, Alojzy Pietruszka - zastępca prezesa, TeodorGrzegorzek - sekretarz, Kajetan Makselon - zastępca sekretarza ­oraz Komisja Rewizyjna: Jan Pawetek - przewodniczący, IgnacyZdzieblik - członek, Jan Adamczyk - członek. W okresie międzywojennym zebrania odbywały się kilka razy w roku w salce Domu Gminnego w Or­nontowicach, na które każdorazowo członków i sym­patyków zapraszał ks. proboszcz poprzez obwieszczenie wygłaszane z ambony w miejscowym kościele. Gośćmi i referentami tych zebrań byli jak zwykle ks. proboszcz oraz redaktorzy arty­kułów z “Rolnika Śląskiego”, jak również instruktorzy Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach. Tematy jakie poruszano na tych zebraniach dotyczyły zagadnień ogólnorolnych, ogrodnictwa, sadownictwa i pszczelarstwa.

    W drugiej połowie lat 30. zainteresowanie działalnością Towarzystwa zaczęto maleć, co można było zaobser­wować zmniejszającą się liczbą członków. Dla porównania w 1931 r. było członków 47, a w 1939 r. tylko 17. Działacze Towa­rzystwa narzekali na zbyt małe zainteresowanie jego działal­nością przez młodzież. Wielu członków skreślano z powodu nie płacenia składek członkowskich.
    W okresie od 1 wrześnie 1939 r. do 9 maja 1945 r. pracę Towarzystwa Ogrodnicza-Pszczelarskiego w Ornontowicach za­wieszono z powodu działań II wojny światowej. Po sześcioletniej przerwie spowodowanej okupacją niemiecką powołano ponownie do życia w dniu 12 sierpnia 1945 r. Koło Pszczelarzy (dawniej Towarzystwo Ogrodniczo-­Pszczelarskie), na czele którego stanął znów Jan Widuch. W latach 40. i 50. Koło to jednak nie przeja­wiało zbyt dużej aktywności, bowiem częste zmiany adminis­tracyjne i przynależności terytorialne Ornontowic, jak i panująca u pszczół choroba zgnilca złośliwego nie zachęcały zbytnio tutejszych działaczy do pracy organizacyjnej. Sytuacja ta unormowała się dopiero w 1967 roku, kiedy to kierownictwo nad organizacją pszczelarską w Ornontowicach przejął Henryk Swoboda. Na walnym zebraniu 23 stycznia 1968 r. wybrano Zarząd w składzie: H.Swoboda - prezes, Paweł Spyra - zastępca prezesa, Stefan Lasiński - sekretarz, Florian Spyra - zastępca sekretarza, FranciszekGołąb - skarbnik.

    Zarząd energicznie zabrał się do pracy. Postanowiono odbywać comiesięczne spotkania, rozpowszechniać pracę organiza­cji pszczelarskiej w środowisku, zjednywać nowych członków, sadzić drzewa miododajne,obsiewać pola roś­linami miododajnymi,prowadzić pielęgna­cję drzew owocowych itp. Do Kola Pszczelarzy zaczęli przy­stępować nowi członkowie z Ornontowic, Bujakowa, Dębieńska, Orzesza, Jaśkowic. W dowód uznania tak prężnej i dobrze prowadzonej pracy organizacyjno-szkoleniowej Zarząd Wojewódzki w Katowicach postanowił w 1970 r. zorganizować Wojewódzki Zjazd Pszczelarzy w Ornontowicach, który odbył się w 10 maja 1970 r. W Zjeździe tym uczestni­czyło ponad 300 osób, zaś jego zwieńczeniem było zwiedzanie wystawy płodów rolnych i pszczelich przygotowanej przez miejscowe Koło Pszczelarzy oraz Zespół Szkół Rolniczych w Ornon­towicach.

    Dużą popularnością cieszyły się wycieczki organi­zowane przez ornontowickie Koło w Beskidy, do Kotliny Kłodzkiej, muzeów pszczelarstwa i wzorowych pasiek na terenie Opolszczyzny oraz do byłej NRD. Ambicją zarządu Koła było stworzenie młodzieżowego koła pszczelarzy w Zespole Szkól Rolniczych w Ornontowicach. W 1974 r. powstało takowe, ale po kilkuletniej pracy za­niechano dalszej działalności z przyczyn obiektywnych.

    Pozytywnym objawem prężnej i aktywnej działalności Koła Pszczelarzy okazał się znaczny wzrost wydaj­ności miodu z jednego pnia z kilku do kilkunastu kilo­gramów (w 1975 r. Henryk Filla otrzymał średnią wydajność 20 kg z pnia) oraz wzrost liczebności członków koła, które pod koniec lat 70. liczyło 82 osoby, a liczba rodzin pszczelich wynosiła 620 w 92 pasiekach. Aktywnych działaczy koła nagradzano dyplomami uznania. W 1978 r. pasieka Henryka Swobody została uznana jako pa­sieka reprodukcyjna do hodowli matek pszczelich.

    Niestety po latach bardzo intensywnego rozwoju organizacyjnego i produkcyjnego nastał okres bardzo nie­pomyślny dla pszczelarstwa w Ornontowicach. Lata 80. zahamowały wspaniały rozrost pasiek oraz rodzin pszczelich. Stało się to na skutek podjętej budowy nowej kopalni w 0rnontowicach, która przejęta pod teren budowy około 100 ha gruntów ornych, tym samym zmniejszył się znacznie teren upraw roślin miododajnych. Na placu bu­dowy wycięto również dużo drzew i krzewów miododaj­nych posadzonych w ubiegłych latach przez pszczelarzy. Na domiar złego wiele pasiek miejscowych pszczelarzy zaatakowała groźna choroba pszczół waroza, która dziesiątkowała stan rodzin pszczelich.

    Ze spraw organizacyjnych tego okresu odnotować na­leży dwa ważne wydarzenia - Międzynarodowy Kongres Pszczelarzy w Warszawie (udział brali w nim również nasi członko­wie) oraz poświęcenie sztandaru WZP Katowice, którego gos­podarzem było nasze koło. Uroczystość ta od­byta się 9 maja 1987 r. w kościele parafialnym w Ornonto­wicach.

    Z początkiem lat 90. pszczelarze zabrali się ostro do pracy. Ich zamierzeniem było zwiększenie liczby członków, odbudowa pasiek i rodzin pszczelich, zwiększenie wydajności miodu z jednego pnia, walka z chorobami zakaźnymi pszczół, wysadzenie znacznej ilości drzew i krzewów nektarodajnych, sprowadzenie wię­kszej ilości cukru do podkarmianie pszczół. Zarząd koła postanowił częściej organizować ze­brania koła i nasilić je tematyką szkoleniową.

    Dużą pomocą dla pszczelarzy była rokroczna dotac­ja z Urzędu Gminy, którą przeznaczaliśmy na potrzeby orga­nizacyjne koła, m.in. na zakup leków do zwalczania chorób pszczół. Na terenie kopalni “Budryk” w Ornontowicach oraz wokół kopalni posadzono za zgodą jej dyrekcji około 500 drzew i krzewów nektarodajnych. Na efekty wzmożona działalność zarządu oraz aktywnej pracy członków koła nie trzeba było długo czekać. Ilość człon­ków co prawda nieznacznie wzrosła, ale ilość pasiek zwięk­szyła się trzykrotnie (do około 420 pni). Średnia wydajność miodu przekroczyła 20 kg z jednej rodziny pszczelej.

    Nie zaniechano również wypoczynku i turystyki. Wycieczki do Krakowa i Wieliczki, do Instytutu Pszczelar­skiego w Brzesku, w Pieniny połączone ze sprawom Dunajcem do Kamiennej, do Kotliny Kłodzkiej pozostaną długo w pamię­ci ich uczestników - pszczelarzy oraz ich rodzin. W dniach od 20 do 23 września 1996 r. Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Katowicach zorganizował wycieczkę do Austrii Węgier na obchody “Dni Pszczelarstwa” w Austrii. W wycieczce brało udział 180 osób z całego województwa katowickiego, w tym 32 członków naszego koła.

    W sprawach organizacyjnych koła zaszły duże zmiany. Zgodnie z postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Katowicach, od 21 stycznia 1997 r. Koło Pszczelarzy Ornontowice przyjęło nazwę “Rejonowe Stowarzyszenie Pszczelarzy” z siedzibą w 0rnontowicach. Zakres działania Stowarzyszenia obejmuje miejscowości: Ornontowice, Orzesze, Gierałtowice, Bujaków, Rudę Śląską i Czerwionkę-Leszczyny. 3 stycznia 1997 r. prezes Stowarzyszenia HenrykSwoboda został powołany na stanowisko prezesa Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Katowicach. W związku z tym doszło również do zmian personalnych w Zarządzie Rejonowego Stowarzyszenia Pszczelarzy w Ornontowicach. 26 stycznia 1997 r. na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym wybrano zarząd w składzie: Jerzy Nocoń - prezes, Paweł Banaś - zastępca prezesa Józef Marcok - sekretarz, Stanisław Kozielski - skarbnik. Dodatkowo na członków zarządu wybrano Rajmunda Żukowskiego oraz Zenona Dłucika. Na tymże zebraniu podjęto uchwałę o nadaniu tytułu honorowego prezesa Rejonowego Stowarzysze­nia Pszczelarzy w Ornontowicach Henrykowi Swobodzie.

    Kolejne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Rejonowego Stowarzyszenia Pszczelarzy z siedzibą w Ornontowicach odbyło się 14 lutego 1999 r. Dokonano wówczas korekty Zarządu Stowarzy­szenia, w którym znaleźli się: Paweł Banaś - prezes, Franciszek Pisarek - zastępca prezesa, Jerzy Nocoń - sekretarz, Stanisław Kozielski - skarbnik oraz Zenon Dłucik i Józef Taubner jako członkowie zarządu. Wybrano również komisję rewizyjną w składzie: Józef Chuchro - przewodniczący, HenrykFilla i Henryk Buchalik - członkowie oraz sąd koleżeński w składzie: Józef Marcok - przewodniczący, Józef Szybilski i Jan Gabryś - członkowie.

opracował: Ronald Winkler
dodano 2014-01-16 09:29:19 przez

  « Powrót