Ornontowice Ornontowice
Edukacja Zdrowie Bezpieczeństwo Kultura Sport Wydarzenia i imprezy
Gmina Głos Ornontowic Komunikacja Parafia Linki  
Pomoc społeczna
Urząd gminy
Władze gminy
Gospodarka
Śląskie
Tablica ogłoszeń
Partnerstwo
Strona główna

 Zasady przemieszczania ziemniaków z Polski do innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Wersja do druku drukuj

 

W ostatnim czasie stwierdzono przypadki przemieszczania ziemniaków pochodzących
z Polski do krajów członkowskich Unii Europejskiej bez wymaganych zaświadczeń i oznakowań.
W związku z tym faktem Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa przypomina podmiotom zajmującym się uprawą ziemniaków, magazynowaniem, sortowaniem, pakowaniem
i dystrybucją o zasadach przemieszczania polskich ziemniaków na rynki unijne.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ziemniaki mogą być wprowadzane do obrotu
i przemieszczane do innych państw członkowskich UE jeśli:

Ø        zostały wyprodukowane oraz zapakowane lub też dystrybuowane przez podmioty wpisane
do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin
i Nasiennictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu oraz

Ø      wszystkie ziemniaki w miejscu produkcji, z którego pochodzą przemieszczane bulwy, zostały przebadane przez Wojewódzkiego Inspektora i uznane za wolne od bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus. Do każdej przemieszczanej przesyłki ziemniaków należy zawsze dołączyć zaświadczenie potwierdzające niewystępowanie w partii bulw ziemniaka bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus.

Każde opakowanie jednostkowe przygotowane do wysyłki powinno posiadać odpowiednie oznakowanie tj.:

Ø   paszport roślin wydany przez właściwego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin
i Nasiennictwa dla sadzeniaków ziemniaka lub

Ø   oznakowanie w formie etykiety albo naklejki zawierające numer producenta ziemniaków oraz kod statystyczny powiatu, na terenie którego ziemniaki były uprawiane oraz numery kolejnych dystrybutorów dla ziemniaków konsumpcyjnych lub przemysłowych.
W przypadku ziemniaków przewożonych luzem oznakowanie umieszcza się na środkach transportu lub dokumentach handlowych towarzyszących przesyłce.

Zakazem wywozu do innych państw członkowskich Unii Europejskiej objęte są ziemniaki pochodzące z powiatów wałbrzyskiego, tatrzańskiego, nowotarskiego, suskiego i żywieckiego,
w których występują patotypy grzyba Synchytrium endobioticum inne niż patotyp 1(D1).

Przygotowanie i załadunek ziemniaków odbywa się pod nadzorem pracowników WIORiN
a po zakończeniu załadunku środek transportu zabezpieczany jest plombą. Wobec podmiotów polskich wysyłających ziemniaki do państw członkowskich UE i niespełniających ww. obowiązków Wojewódzki Inspektor może zastosować sankcje karne w postaci kary grzywny lub opłaty sankcyjnej.

Uwaga !!!

Ø      Informuje się, że na terenie Republiki Czeskiej obowiązuje „Rozporządzenie Państwowego Urzędu Fitosanitarnego w sprawie doraźnych środków służących zapobieżeniu
i rozprzestrzenianiu na terytorium Republiki Czeskiej bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus za pośrednictwem bulw ziemniaka pochodzących z Polski
”, z którego wynika,
że w przypadku braku zaopatrzenia przesyłki ziemniaków pochodzących z Polski
w zaświadczenie wydane przez PIORiN, Państwowy Urząd Fitosanitarny w Republice Czeskiej może nałożyć karę w wysokości do 1,5 mln czeskich koron (tj. ok. 240 tys. zł) na podmioty odpowiedzialne. Podmioty odpowiedzialne to osoby fizyczne i prawne, które w ramach prowadzonej działalności gospodarczej kupują sadzeniaki i inne ziemniaki pochodzące
z Rzeczypospolitej Polskiej w celu późniejszego umieszczenia ich na rynku, wykorzystania lub przetworzenia na terytorium Republiki Czeskiej.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przemieszczania ziemniaków do innych państw członkowskich można uzyskać we właściwym miejscowo Oddziale WIORiN oraz na stronie internetowej www.piorin.gov.pl.

Załączniki:
JPEG Image zał. 1 Ulotka informacyjna_1.jpg

dodano 2013-09-13 09:50:21 przez Aleksandra Szołtysek

  « Powrót