Ornontowice Ornontowice
Edukacja Zdrowie Bezpieczeństwo Kultura Sport Wydarzenia i imprezy
Gmina Głos Ornontowic Komunikacja Parafia Linki  
Pomoc społeczna
Urząd gminy
Władze gminy
Gospodarka
Śląskie
Tablica ogłoszeń
Partnerstwo
Strona główna

 Forum Aktywności Społecznej Ornontowic

Wersja do druku drukuj

Stowarzyszenie działa od 2009r. powstało z inicjatywy mieszkańców gminy pod nazwą FASO - Forum Aktywności Społecznej Ornontowic. Siedzibą Stowarzyszenia jest Gmina Ornontowice, a funkcję prezesa do 2012r. pełnił Pan Marcin Mrozek. Obecnie prezesem stowarzyszenia jest Pani Justyna Wierzbińska.

FASO kreuje i promuje pozytywne wizerunek kultury polskiej, upowszechnia kulturę w Ornontowicach poprzez różnego rodzaju wyjazdy, szkolenia, imprezy itp.

Do tej pory dzięki FASO udało się wesprzeć realizację między innymi następujących zadań/projektów:

1. Organizacja imprez takich jak: Strojenie Choinki, Hallowen, Spot motoryzacyjny,

2. Wyjazd do Centrum Nauki Kopernika w Warszawie,

3. Warsztaty szkoleniowe z zakresu wykonywania charakteryzacji,

4. Wyjazd Teatru Naumiony na Litwę, Chóru „Jutrzenka” do Austrii,

5. Odnowienie strojów regionalnych na potrzeby Zespołu „Marzanki”,

6. Zainicjowanie akcji "Nakrętki dla Wiktorii".
 

Stowarzyszenie realizuje cele poprzez:

- działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej;

- prowadzenie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

- podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

- ochrona i promocja zdrowia;

- prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych;

- promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

- upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

- działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

- nauka, edukacja, oświata i wychowanie;

- upowszechnianie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;

- działanie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;

- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;

- prowadzenie działań z zakresu ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

- prowadzenie działań z zakresu zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym;

- upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także prowadzenie działań wspomagających rozwój demokracji;

- promocja i organizacja wolontariatu;

- działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wyżej wymienionych działań.

dodano 2013-04-30 08:40:34 przez Aleksandra Szołtysek

  « Powrót