Ornontowice Ornontowice
Edukacja Zdrowie Bezpieczeństwo Kultura Sport Wydarzenia i imprezy
Gmina Głos Ornontowic Komunikacja Parafia Linki  
Pomoc społeczna
Urząd gminy
Władze gminy
Gospodarka
Śląskie
Tablica ogłoszeń
Partnerstwo
Strona główna

 Gminny Program Profilaktyki_2013

Wersja do druku drukuj

 

Gminny  Program  Profilaktyki

i Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych

 oraz Przeciwdziałania Narkomanii

w Ornontowicach na  rok 2013

 

            Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii stanowi lokalną strategię w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom wśród mieszkańców gminy oraz zmniejszania szkód powstałych w wyniku nadużywania alkoholu i zażywania narkotyków.
W podejmowaniu działań w kierunku przeciwdziałania uzależnieniom szczególny nacisk program kładzie na działalność profilaktyczną wśród młodzieży tj. działalność wychowawczą i informacyjną. Aby skutecznie przeciwdziałać rozrastającej się sieci uzależnień w gminie ważne jest odpowiednie kształtowanie postaw a także udostępnienie osobom uzależnionym i nadużywającym różnych substancji psychoaktywnych dostępu do fachowej pomocy gwarantującej pomoc psychologiczną, prawną, leczenie i rehabilitację oraz integrację osób uzależnionych, współuzależnionych czy ofiar przemocy. 

Lokalna polityka społeczna skierowana jest na realizację zadań objętych ustawą poprzez tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokajanie motywuje do powstrzymywania się od sięgania po środki psychoaktywne lub ograniczanie powstałych już szkód w wyniku nadużywania tychże środków.

Akty prawne, które wskazują kierunki działań podejmowanych w ramach programu to:  

- ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  
   (Dz. U z 2007r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm)

-  ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j.  Dz. U. z 2012 r. poz. 124)

- ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180 poz. 493
   z późn. zm.)
 

Zgodnie z w/w aktami prawnymi gmina jest zobowiązana do realizacji następujących zadań:

  1. zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem;
  2. udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;
  3. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo- rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych;
  4. wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów uzależnień;
  5. pomoc społeczną osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego;
  6. podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości oraz przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego;

Gminny  Program  Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Ornontowicach na  rok 2013 przedstawiamy w załączniku poniżej.

 

Załączniki:
Adobe Acrobat Document Gminny Program RPAiN 2013_1.pdf

dodano 2014-01-15 16:20:56 przez

  « Powrót