Ornontowice Ornontowice
Edukacja Zdrowie Bezpieczeństwo Kultura Sport Wydarzenia i imprezy
Gmina Głos Ornontowic Komunikacja Parafia Linki  
Pomoc społeczna
Urząd gminy
Władze gminy
Gospodarka
Śląskie
Tablica ogłoszeń
Partnerstwo
Strona główna

 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie zmian w studium i w planie w celu określenia wartości zamówienia, wyboru właściwej procedury i wyłonienia wykonawcy w przypadku zamówienia o wartości poniżej 30.000 E

Wersja do druku drukuj

Działając jako Wójt Gminy Ornontowice zapraszam do składania ofert dotyczących kosztów przeprowadzenia pełnej procedury polegającej na zmianie fragmentów obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ornontowice oraz fragmentów Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zakres planowanych zmian zarówno w studium jak i w planie przedstawiam w poniższej tabeli.

Celem podjęcia decyzji o przystąpieniu do procedury zmian i zasięgu tychże zmian (tylko studium, tylko plan, jednocześnie plan i studium) proszę o odrębne określenie kosztu przeprowadzenia procedury polegającej na zmianie fragmentów studium i zmianie fragmentów planu. Dla podjęcia właściwej decyzji dotyczącej zakresu prac i terminu ich rozpoczęcia potrzebowałbym również informacji czy jednoczesne prowadzenie procedury zmian studium i planu przez jednego wykonawcę (z zachowaniem warunku wyłożenia do publicznego wglądu projektu planu dopiero po wyłożeniu i uchwaleniu studium) mogłoby wpłynąć na obniżenie łącznego kosztu wprowadzenia zmian w obydwu dokumentach i na jakim poziomie kształtowała by się wówczas cena.

Ponadto proszę o określenie terminu realizacji zadania (z zachowaniem podziału na studium, plan, jednocześnie studium i plan) oraz o przedstawienie harmonogramu prac w dniach licząc od dnia podpisania stosownej umowy (czas potrzebny na przekazanie dokumentów wyjściowych przez Zamawiającego, sporządzenie ogłoszeń i obwieszczeń niezbędnych w procedurze, przygotowanie zawiadomień, analiza treści wniosku, przedstawienie przez Wykonawcę i przyjęcie przez Zamawiającego proponowanych rozstrzygnięć, sporządzenie projektu dokumentu, uzyskanie stosownych uzgodnień, przygotowanie ogłoszeń i obwieszczeń o wyłożeniu projektów do publicznego wglądu, czas na wyłożenie projektów, zebranie i rozpatrzenie uwag, przedstawienie propozycji rozpatrzenia złożonych uwag, przedstawienie projektów Radzie Gminy, przekazanie dokumentów do uchwalenia, przygotowanie dokumentów do publikacji, itp.).

Ofertę w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie zawierającej nazwę i adres oferenta oraz adnotację „Oferta dotycząca sporządzenia zmian w dokumentach planistycznych” należy złożyć w Wydziale Środowiska, Przedsiębiorczości i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy Ornontowice (pokój 113) najpóźniej do dnia 20 lipca 2015 roku do godz. 15.00. Po upływie podanego powyżej terminu koperty zostaną komisyjnie otwarte. Po zapoznaniu się z ofertami zostanie podjęta decyzja o finansowych możliwościach przystąpienia do zmian i zakresie tych zmian oraz dokonany zostanie wybór wykonawcy, względnie podjęta zostanie decyzja o konieczności przeprowadzenia przetargu w drodze zamówień publicznych.

Zastrzegam, iż w przypadku zawarcia umowy Gmina będzie wymagać od Wykonawcy sporządzenia dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, standardami urbanistycznymi, wytycznymi dotyczącymi formy przekazania dokumentu do publikacji w Dzienniku Urzędowym oraz plików graficznych w formacie RASTRÓW, SHAPE, SWDE będących podstawą zasilenia programów graficznych tj. EWMAPA, GIS, itp.

Z treścią aktualnie obowiązującego w Gminie Ornontowice „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” oraz „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego” zapoznać się można na stronie www.bip.ornontowice.pl w zakładce planowanie przestrzenne. Informacje z ewidencji gruntów i budynków oraz zasobu geodezyjnego dostępne są na portalu gis.mikolow.eu. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Środowiska, Przedsiębiorczości i Gospodarki Gruntami w godzinach pracy Urzędu oraz pod numerem telefonu 32 33 06 229.
 

Załączniki:
Adobe Acrobat Document wariant I_2.pdf
Adobe Acrobat Document wariant I_2.pdf
Adobe Acrobat Document zaproszenie do składania ofert (2)_1.pdf
Adobe Acrobat Document odp na pismo z dnia 02.07.2015_1.pdf

dodano 2015-07-15 09:29:59 przez Iwona Skrzypczyk

  « Powrót